BASES CONCURSO PÚBLICO

BASES TENS POSTAS CAT C AÑO 2019:                        https://drive.google.com/file/d/164jSBvASDTZoydQ-eAIimxRQ7CVCZqWo/view?usp=sharing
BASES TENS CESFAM 2019:                                         https://drive.google.com/file/d/1s8291EJipi4FrmA7021ObQW16iojBLzp/view?usp=sharing
BASES QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM 2019:            https://drive.google.com/file/d/1s8291EJipi4FrmA7021ObQW16iojBLzp/view?usp=sharing
BASES MEDICO DESAM 2019:                                      https://drive.google.com/file/d/1k0znazHILnwX_ycTLRgSVAO3lDjuHdeT/view?usp=sharing
BASES FINANZAS 2019:                                              https://drive.google.com/file/d/11wVGIiICYWB5HE3gZhqTpD8sTUQrxDq0/view?usp=sharing
BASES DENTISTAS CESFAM 2019:                                 https://drive.google.com/file/d/1-2p6dYfoCD3jzdE-0-Qkd2Z7OQRnmAXN/view?usp=sharing
BASES CONDUCTORES DESAM 2019:                            https://drive.google.com/file/d/1OIAqKowkHfWW3bziwz9OlODyjcP-XysI/view?usp=sharing
BASES CONCURSO DENTISTAS DESAM 2019:                 https://drive.google.com/file/d/1-SD2tzLV7LB2AxfgZ6IrPAFt-BVfohSg/view?usp=sharing
BASES CONCURSO AUX. SERVICIO DESAM 2019:           https://drive.google.com/file/d/1TF8neXdwpI34jGjEK3Za_GM7LCOqNDpc/view?usp=sharing
BASES CATEGORIA F CESFAM 2019:                             https://drive.google.com/file/d/11V3PotSASy-0FLxFS8QBrnXNo4l87rG6/view?usp=sharing
BASES CATEGORIA E CESFAM 2019:                             https://drive.google.com/file/d/1dWPFsP5z2g59iKFotH9ClZ7KvInvGJ9k/view?usp=sharing
BASES CATEGORIA B DESAM 2019:                              https://drive.google.com/file/d/1aHDJGNqGdDR7xCD6KjI784oNyP30HO0q/view?usp=sharing
BASES CATEGORIA B CESFAM 2019:                             https://drive.google.com/file/d/1JTvNhe580dyavi9hobwDJAOXHtwBjvMU/view?usp=sharing
Comments